7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014

XEM HÌNH
Kiệu Đức Mẹ 2013
Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2013
Kiệu Đức Mẹ 2013
Ban Tiếp Tân Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2013
Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2010
Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2010
Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn
Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2010
Cầu Cho Ơn Thiên Triệu 2010
Cầu Cho Ơn Thiên Triệu 2010
Ban Thường Vụ TTTN Tuyên Hứa Nhiệm Kỳ 2010-2012
Ban Thường Vụ TTTN Tuyên Hứa Nhiệm Kỳ 2010-2012
New Year 2010
Thánh Lễ Đầu Xuân
New Year 2010
Gói Bánh 2010
Christmast 2007
Hình Ảnh Kiệu Đức Mẹ
retreat 2007
Hình Ảnh Ca Đoàn CTTĐVN
Bổn Mạng 2007
Bổn Mạng 2007
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn 2006
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn 2006
Thắp nến hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam
Thắp nến hiệp thông
với Giáo Hội Việt Nam
Vui Xuân Mạu Tý 2008
Vui Xuân Mạu Tý 2008