7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Giờ Lễ và Các Nghi Thức:

  • Chúa Nhật: 4:00 PM
  • Nghi thức Hoà Giải lúc 3:30 PM trước Thánh Lễ Chúa Nhật hằng tuần.

  • Thứ Sáu Hàng Tuần: 7:00 PM
  • Thứ Sáu đầu tháng sẽ có Chầu Mình Thánh Chúa trước Thánh Lễ.

We congratulated those students who received the Sacrament of First Communion last weekend. We thank their parents for joining with us in preparing their children to receive this sacrament. They have made a big sacrifice to assist their children toward this celebration. read more ...