7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Hội Đoàn Hội Trưởng Liên Lạc
Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Phêrô Nguyễn Huê (253) 227-1928
Ca Đoàn Emmanuel: Têrêsa Vũ Thị Kim Thu (253) 970-9295
Ca Đoàn Têrêsa Calcutta: Phêrô Vũ Quốc Thắng (253) 906-5986
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Maria Đoàn Thị Bảo Trân (253) 886-7268
Ban Việt Ngữ: Philiphê Lê Ba (253) 223-9573
Hội Con Đức Mẹ: Anna Đoàn Thị Tư (253) 394-8166
Hội Con Thánh Cả Giuse: Martino Nguyễn Ngọc Tâm (253) 686 4667
Hội Lêgiô Maria: Clara Huỳnh Thị Quốc Hảo (253) 472-2162
Hội Tông Đồ Cầu Nguyện: Phêrô Đoàn Nông (253) 472-6102
Hội Thánh Linh: Antôn Nguyễn Phụng (253) 229-8945